Vedtægter

§ 1 Navn
Foreningens navn er Taastrup Karate.

§ 2 Formål
Taastrup Karate har til formål, at udbrede færdigheder og kendskab til Shotokan Karate og bujutsu.

§ 3 Hjemsted
Taastrup Karate har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune, og er en afdeling i Taastrup Idræts Klub.

§ 4 Bestyrelse
Taastrup Karate ledes af bestyrelsen. Bestyrelsens funktionstid er fra 1. april til 31. marts.
Bestyrelsen på minimum 3 og maksimalt 5 vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Formanden kan vælges på lige år og kassereren på ulige år. Øvrige medlemmer kan vælges efter behov og er på valg årligt. Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
Formand – Vælges lige år Kasserer – Vælges ulige år 1. bestyrelsesmedlem – minimum for funktionsduelig bestyrelse 2. bestyrelsesmedlem – kan vælges 3. bestyrelsesmedlem – kan vælges 1. og evt 2. suppleant – kan vælges
Bestyrelsen konstituerer selv en næstformand blandt sine medlemmer og bestyrelsesmøder ledes af formanden. Har formanden forfald, ledes mødet af næstformanden.
For at være beslutningsdygtig skal et flertal, herunder formand, og ved dennes forfald, næstformand, være til stede på bestyrelsesmødet. Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden, som løbende tilpasses.
Suppleanter kan indtræde i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling, såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder mellem to generalforsamlinger.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde så ofte, formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden, som løbende tilpasses. Bestyrelsen kan løbende oprette og nedlægge udvalg, som kan bistå med at få løst ad hoc opgaver. Sammensætningen af disse udvalg kan ske med alle, som har de nødvendige kompetencer og ikke nødvendigvis er medlemmer i Taastrup Karate. Bestyrelsen skal tilstræbe at der mindst er et bestyrelsesmedlem i udvalget.

4.1
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen på den først kommende generalforsamling
I tilfælde af eksklusion af et medlem, skal der være enstemmighed blandt bestyrelsesmedlemmerne, på et ordinært bestyrelsesmøde. Det anses som god bestyrelsespraksis, at det pågældende medlem forudgående er blevet gjort bekendt med, hvad der skal til for at undgå eksklusion.

§ 5 Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningsterminer. Kontingentopkrævningen foregår
automatisk via foreningens elektroniske platform baseret på medlemmets selvregistrering af
bankoplysninger, accept af automatisk hævning og eget ansvar for afmeldingen af
betalingsforholdet.
Hvis medlemmet er stoppet med træning før, kontingentbeløbet er trukket og
ikke har afmeldt medlemskabet, kan Taastrup Karate refundere det hævede beløb ved henvendelse
inden midten af måneden kontingentet er opkrævet.
Hvis betalingen ikke kan gennemføres automatisk, vil der blive udsendt rykker. Ved tredje rykker for
forfaldent kontingent opkræves et rykkergebyr på 200 kr.

§ 6 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar – 31. december.

§ 7 Årsregnskab
Det reviderede regnskab med resultatopgørelse og balance, fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned det efterfølgende år.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningen og/eller via foreningens hjemmeside.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest to uger før datoen for generalforsamlingens afholdelse og forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen skal være tilgængelig i foreningen senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket kan ske ved opslag i foreningen, via foreningens hjemmeside eller begge dele.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning
3 Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse
4 Behandling af indkomne forslag
5 Valg af formand
6 Valg af kasserer
7 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8 Valg af 1 suppleant, evt. 2 suppleanter
9 Valg af revisor
10 Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af samtlige stemmeberettigede skriftligt fremsender ønske herom, og kan ikke finde sted samme dag, som den ordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningen og/eller via foreningens hjemmeside.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling og senest 8 dage før skal endelig dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling være tilgængelig ved opslag i foreningen og/eller via foreningens hjemmeside.

§ 11 Stemmeberettigede
Stemmeberettiget ved den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling er alle som har betalt forfalden kontingent og er fyldt 16 år.
Medlemmer under 16 år har stemmeret via deres forældres tilstedeværelse på generalforsamlingen.
Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

Alle afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal, ved tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning efter samme princip.

§ 12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte til generalforsamlingen stemmer for forslaget på generalforsamlingen.

§ 13 Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 14 Hæftelse
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

§ 15 Ophør
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Ved foreningens eventuelle ophør skal et eventuelt overskud anvendes jf. de til enhver tid for TIK’s (hovedafdelingen) gældende vedtægter § 4.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling: Den 14. marts 2023